Tag Archives: địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh, hồ sơ, cơ quan tiếp nhận & thời gian giải quyết

Khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển, quy